ЛОКАЛНА
ТИПОЛОГИЈA
Типологија локалних самоуправа представља категоризацију стамбених зграда урађену у складу са принципима формирања Националне типологије, али на узорку стамбених зграда одабране локалне самоуправе. На овај начин добијају се статистички подаци о заступљености препознатих типова у локалној самоуправи, и формира се локална типолошка матрица, која не мора бити иста као матрица Националне типологије. У оквиру локалних матрица долази до препознавања локално специфичних типова, који због величине узорка нису препознати у склопу Националне типологије, као и нестанка типова зграда који немају локални значај. Локална типологија зграда препоручује се као основ за доношење стратешких одлука у погледу обнове зграда на нивоу општине, и као један од извора информација при изради Локалних акционих планова енергетске ефикасности (ЛАПЕЕ).